انواع اتصالات سینی و نردبان کابل

نویسنده : پتروکاسپین موضوع : سینی کابل گالوانیزه, مقالات پتروکاسپین بدون دیدگاه
انواع اتصالات سینی کابل و کاربرد آن اتصال سینی سر به سر - کاربرد : افزایش طول کابل کشی زانوی سینی (90 و 45 درجه) - کاربرد : تغییر زاویه مسیر کابل کشی سه راهی سینی کابل - کاربرد : تغییر مسیر در دو جهت مخالف چهار راهی سینی کابل - کاربرد : تقاطع مسیر [...]
اطلاعات بیشتر

پیچ کله قارچی

نویسنده : پتروکاسپین موضوع : سینی کابل گالوانیزه بدون دیدگاه
Cable tray bolt پیچ کله قارچی جهت ارتباط بین سینی کابل های سایز های مختلف استفاده شده و از مفتول گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت پیچ و مهره تولید میگردد. از مهم ترین موارد استفاده از پیچ های کله قارچی در زمانی است که بخواهیم سینی کابل و اتصالات را به هم وصل نماییم. [...]
اطلاعات بیشتر

راد گالوانیزه

نویسنده : پتروکاسپین موضوع : سینی کابل گالوانیزه بدون دیدگاه
Galvanized threaded rod راد گالوانیزه جهت نگهداری و آویزان کردن سینی های کابل برق در سایز های مختلف استفاده شده و از مفتول گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت راد یک متری تولید میگردد. از مهم ترین موارد استفاده از راد های گالوانیزه در زمانی است که از بخواهیم تجهیزاتی مانند سینی کابل و نردبان [...]
اطلاعات بیشتر

ریل گالوانیزه

نویسنده : پتروکاسپین موضوع : سینی کابل گالوانیزه بدون دیدگاه
Rail galvanized ریل گالوانیزه جهت نصب لوله های برق در سایز های مختلف تولید شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت شاخه های 2 متری و 3 متری تولید می گردد. از مهم ترین موارد استفاده از ریل گالوانیزه در زمان است که از خط اصلی لوله کشی و سینی های اصلی [...]
اطلاعات بیشتر

سی ریل گالوانیزه

نویسنده : پتروکاسپین موضوع : سینی کابل گالوانیزه بدون دیدگاه
C-rail galvanized سی ریل گالوانیزه جهت نصب لوله های برق در سایز های مختلف تولید شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت شاخه های 2 متری و 3 متری تولید می گردد. از مهم ترین موارد استفاده از سی ریل گالوانیزه در زمان است که از خط اصلی لوله کشی و سینی [...]
اطلاعات بیشتر

سی چنل گالوانیزه گرم

نویسنده : پتروکاسپین موضوع : سینی کابل گالوانیزه بدون دیدگاه
C-CHANNEL galvanized سی چنل گالوانیزه گرم جهت نصب لوله های برق در سایز های مختلف تولید شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت شاخه های 2 متری و 3 متری تولید می گردد. از مهم ترین موارد استفاده از سی چنل گالوانیزه در زمان است که از خط اصلی لوله کشی و [...]
اطلاعات بیشتر

سی چنل گالوانیزه

نویسنده : پتروکاسپین موضوع : سینی کابل گالوانیزه بدون دیدگاه
C-CHANNEL galvanized سی چنل گالوانیزه جهت نصب لوله های برق در سایز های مختلف تولید شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت شاخه های 2 متری و 3 متری تولید می گردد. از مهم ترین موارد استفاده از سی چنل در زمان است که از خط اصلی لوله کشی و سینی های [...]
اطلاعات بیشتر

نردبان کابل گالوانیزه گرم

نویسنده : پتروکاسپین موضوع : سینی کابل گالوانیزه بدون دیدگاه
Galvanized cable ladder نردبان کابل گالوانیزه گرم جهت نگهداری و انتقال کابل های برق در سایز های مختلف استفاده شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت نردبان کابل عمودی و افقی تولید میگردد. از مهم ترین موارد استفاده از نردبان کابل گالوانیزه در زمان است که از خط اصلی کابل کشی در [...]
اطلاعات بیشتر

نردبان کابل گالوانیزه

نویسنده : پتروکاسپین موضوع : سینی کابل گالوانیزه بدون دیدگاه
Galvanized cable ladder نردبان کابل گالوانیزه جهت نگهداری و انتقال کابل های برق در سایز های مختلف استفاده شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت نردبان عمودی و افقی تولید میگردد. از مهم ترین موارد استفاده از نردبان های کابل گالوانیزه در زمان است که از خط اصلی کابل کشی در سینی [...]
اطلاعات بیشتر

نردبان گالوانیزه

نویسنده : پتروکاسپین موضوع : سینی کابل گالوانیزه بدون دیدگاه
Galvanized ladder نردبان گالوانیزه جهت نگهداری و انتقال کابل های برق در سایز های مختلف استفاده شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت نردبان عمودی و افقی تولید میگردد. از مهم ترین موارد استفاده از نردبان های گالوانیزه در زمان است که از خط اصلی کابل کشی در سینی کابل اصلی انشعابات [...]
اطلاعات بیشتر