کاربران و مشتریان گرامی می توانید جهت اطلاع از قیمت و فروش انواع محصولات سینی کابل گالوانیزه با شرکت پتروکاسپین به شماره تلفن 41805 – 021 تماس حاصل فرمایید.

فروش سینی کابل گالوانیزه

انواع اتصالات سینی و نردبان کابل

انواع اتصالات سینی کابل و کاربرد آن اتصال سینی سر به سر - کاربرد : افزایش طول کابل کشی زانوی سینی (90 و 45 درجه) - کاربرد : تغییر زاویه مسیر کابل کشی سه راهی سینی کابل - کاربرد : تغییر مسیر در دو جهت مخالف چهار راهی سینی کابل - کاربرد : تقاطع مسیر [...]

پیچ کله قارچی

Cable tray bolt پیچ کله قارچی جهت ارتباط بین سینی کابل های سایز های مختلف استفاده شده و از مفتول گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت پیچ و مهره تولید میگردد. از مهم ترین موارد استفاده از پیچ های کله قارچی در زمانی است که بخواهیم سینی کابل و اتصالات را به هم وصل نماییم. [...]

راد گالوانیزه

Galvanized threaded rod راد گالوانیزه جهت نگهداری و آویزان کردن سینی های کابل برق در سایز های مختلف استفاده شده و از مفتول گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت راد یک متری تولید میگردد. از مهم ترین موارد استفاده از راد های گالوانیزه در زمانی است که از بخواهیم تجهیزاتی مانند سینی کابل و نردبان [...]

ریل گالوانیزه

Rail galvanized ریل گالوانیزه جهت نصب لوله های برق در سایز های مختلف تولید شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت شاخه های 2 متری و 3 متری تولید می گردد. از مهم ترین موارد استفاده از ریل گالوانیزه در زمان است که از خط اصلی لوله کشی و سینی های اصلی [...]

سی ریل گالوانیزه

C-rail galvanized سی ریل گالوانیزه جهت نصب لوله های برق در سایز های مختلف تولید شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت شاخه های 2 متری و 3 متری تولید می گردد. از مهم ترین موارد استفاده از سی ریل گالوانیزه در زمان است که از خط اصلی لوله کشی و سینی [...]

سی چنل گالوانیزه گرم

C-CHANNEL galvanized سی چنل گالوانیزه گرم جهت نصب لوله های برق در سایز های مختلف تولید شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت شاخه های 2 متری و 3 متری تولید می گردد. از مهم ترین موارد استفاده از سی چنل گالوانیزه در زمان است که از خط اصلی لوله کشی و [...]

سی چنل گالوانیزه

C-CHANNEL galvanized سی چنل گالوانیزه جهت نصب لوله های برق در سایز های مختلف تولید شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت شاخه های 2 متری و 3 متری تولید می گردد. از مهم ترین موارد استفاده از سی چنل در زمان است که از خط اصلی لوله کشی و سینی های [...]

نردبان کابل گالوانیزه گرم

Galvanized cable ladder نردبان کابل گالوانیزه گرم جهت نگهداری و انتقال کابل های برق در سایز های مختلف استفاده شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت نردبان کابل عمودی و افقی تولید میگردد. از مهم ترین موارد استفاده از نردبان کابل گالوانیزه در زمان است که از خط اصلی کابل کشی در [...]

نردبان کابل گالوانیزه

Galvanized cable ladder نردبان کابل گالوانیزه جهت نگهداری و انتقال کابل های برق در سایز های مختلف استفاده شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت نردبان عمودی و افقی تولید میگردد. از مهم ترین موارد استفاده از نردبان های کابل گالوانیزه در زمان است که از خط اصلی کابل کشی در سینی [...]

نردبان گالوانیزه

Galvanized ladder نردبان گالوانیزه جهت نگهداری و انتقال کابل های برق در سایز های مختلف استفاده شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت نردبان عمودی و افقی تولید میگردد. از مهم ترین موارد استفاده از نردبان های گالوانیزه در زمان است که از خط اصلی کابل کشی در سینی کابل اصلی انشعابات [...]

نردبان سینی کابل

Cable tray ladder نردبان سینی کابل جهت نگهداری و انتقال کابل های برق در سایز های مختلف استفاده شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت نردبان عمودی و افقی تولید میگردد. از مهم ترین موارد استفاده از نردبان کابل در زمان است که از خط اصلی کابل کشی در سینی کابل اصلی [...]

سینی برق صنعتی

Electric tray industrial سینی برق صنعتی جهت انتقال کابل های برق در سایز های مختلف تولید شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت اتصالات عمودی و افقی تولید می گردد. از مهم ترین موارد استفاده از آن در زمان است که از خط اصلی برق کشی و کابل های اصلی انشعابات فرعی [...]

سینی برق گالوانیزه

Electric tray galvanized سینی برق گالوانیزه جهت انتقال کابل های برق در سایز های مختلف تولید شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت اتصالات عمودی و افقی تولید می گردد. از مهم ترین موارد استفاده از سینی گالوانیزه در زمان است که از خط اصلی برق کشی و کابل های اصلی انشعابات [...]

سینی کابل فلزی

Cable tray metallic سینی کابل فلزی جهت انتقال کابل های برق در سایز های مختلف تولید شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت اتصالات عمودی و افقی تولید می گردد. از مهم ترین موارد استفاده از سینی کابل های فلزی در زمان است که از خط اصلی کابل کشی و کابل های [...]

سینی کابل گالوانیزه فابریک

Cable tray galvanized سینی کابل گالوانیزه فابریک جهت انتقال کابل های برق در سایز های مختلف تولید شده و از ورق گالوانیزه فابریک فابریک تولید می گردد. بصورت اتصالات عمودی و افقی تولید می گردد. از مهم ترین موارد استفاده از سینی کابل فابریک در زمان است که از خط اصلی کابل کشی و کابل [...]

سینی کابل گالوانیزه سرد

Cable tray galvanized سینی کابل گالوانیزه سرد جهت انتقال کابل های برق در سایز های مختلف تولید شده و از ورق گالوانیزه سرد سرد تولید می گردد. بصورت اتصالات عمودی و افقی تولید می گردد. از مهم ترین موارد استفاده از سینی گالوانیزه سرد در زمان است که از خط اصلی کابل کشی و کابل [...]

سینی کابل گالوانیزه گرم

Cable tray galvanized سینی کابل گالوانیزه گرم جهت انتقال کابل های برق در سایز های مختلف تولید شده و از ورق گالوانیزه گرم گرم تولید می گردد. بصورت اتصالات عمودی و افقی تولید می گردد. از مهم ترین موارد استفاده از سینی گالوانیزه گرم در زمان است که از خط اصلی کابل کشی و کابل [...]

سینی کابل گالوانیزه

Cable tray galvanized سینی کابل گالوانیزه جهت انتقال کابل های برق در سایز های مختلف تولید شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت اتصالات عمودی و افقی تولید می گردد. از مهم ترین موارد استفاده از سینی کابل در زمان است که از خط اصلی کابل کشی و کابل های اصلی انشعابات [...]

اتصالات سینی کابل

Cable tray fitting اتصالات سینی کابل جهت ارتباط بین سینی کابل های سایز های مختلف استفاده شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت اتصالات عمودی و افقی تولید میگردد. از مهم ترین موارد استفاده از اتصالات سینی کابل در زمان است که از خط اصلی کابل کشی در سینی کابل اصلی انشعابات [...]

درب سینی کابل

Cable tray cover درب سینی کابل جهت پوشاندن سینی کابل های سایز های مختلف استفاده شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت لبه دار تولید می گردد. از مهم ترین موارد استفاده از درب سینی کابل در زمانی است که از پوشش سینی کابل در سینی کابل مهم می باشد استفاده می [...]

چهار راهی سینی کابل

Cable tray cross چهار راهی سینی کابل جهت ارتباط بین سینی کابل های سایز های مختلف در انشعابات استفاده شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت چهار راهی عمودی و افقی و همچنین داخلی و خارجی تولید می گردد. از مهم ترین موارد استفاده از آن در زمان است که از کابل [...]

سه راهی سینی کابل

Cable tray tee سه راهی سینی کابل جهت ارتباط بین سینی کابل های سایز های مختلف در انشعابات استفاده شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت سه راهی عمودی و افقی و همچنین داخلی و خارجی تولید می گردد. از مهم ترین موارد استفاده از سه راهی سینی در زمان است که [...]

زانویی سینی کابل

Cable tray elbow زانویی سینی کابل جهت ارتباط بین سینی کابل های سایز های مختلف در گوشه ها استفاده شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد.  بصورت زانویی عمودی و افقی و همچنین داخلی و خارجی تولید می گردد. از مهم ترین موارد استفاده از آن در زمان است که از کابل کشی [...]

رابط سینی کابل

Cable tray connector رابط سینی کابل جهت ارتباط بین سینی کابل های سایز های مختلف استفاده شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت رابط عمودی و افقی تولید میگردد. از مهم ترین موارد استفاده از رابط سینی در زمان است که از خط اصلی کابل کشی در سینی کابل اصلی انشعابات فرعی استفاده [...]

تبدیل سینی کابل

Cable tray reducer تبدیل سینی کابل جهت ارتباط بین سینی کابل های سایز های مختلف استفاده شده و از ورق گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت تبدیل مستقیم و یا کج تولید میگردد. از مهم ترین موارد استفاده از تبدیل سینی کابل در زمان است که از خط اصلی کابل کشی در سینی کابل اصلی انشعابات [...]